1.- Acollir totes les famílies i infants respectant la seva cultura, la seva llengua, les 
 seves peculiaritats i necessitats. 

2.- Afavorir els valors del respecte, companyerisme, cooperació, solidaritat, 
 estimació, diàleg, esforç i perseverança. 

3.- Respectar les singularitats i diversitats de l’alumnat. 

4.- Fomentar l’ús de tots els llenguatges per desenvolupar les diferents intel·ligències 
 i la creativitat de tot l’alumnat. 

5.- Potenciar i confiar en les capacitats dels infants perquè aquests esdevinguin 
 protagonistes dels seus aprenentatges. 

6.- Fer de l’ observació, l’experimentació, la recerca i la deducció una eina de 
 construcció dels aprenentatges. 

7.- Fomentar la participació de les famílies com a element clau en l’educació dels 
 infants. 

8.- Potenciar el desenvolupament físic, emocional, social i cognitiu dels infants 
 interactuant amb la natura. 

9.- Aprendre a estimar i respectar la terra establint amb la natura relacions 
 harmonioses d’equilibri que condueixin a cuidar-la i millorar-la. 

10.- Cultivar l’estimació i coneixença de la llengua i la cultura catalana. 

11.- Potenciar i integrar l’ús de les noves tecnologies a l’aula.